Artikel 1. Definities 
In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de volgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
Lady Jane Maastricht: de gebruikers van deze algemene voorwaarden: Jane Sanderson handelend onder de naam Lady Jane Maastricht. KvK-nummer: 93459661
Opdrachtgever: de klant die Lady Jane Maastricht opdracht geeft om een Afternoon Tea te verzorgen.
Overeenkomst: alle afspraken tussen Lady Jane Maastricht en opdrachtgever in verband met deze opdracht inclusief deze algemene voorwaarden.
Opdrachtbevestiging: de schriftelijke bevestiging (e-mail of WhatsApp) van de overeenkomst door Lady Jane Maastricht
Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van Lady Jane Maastricht
Opdracht: de levering aan opdrachtgever conform de overeenkomst
Afternoon Tea: alle producten (food en non-food) geleverd door Lady Jane Maastricht aan opdrachtgever. Inclusief het dekken en decoreren van de tafel en ophalen van de afwas.
Event Catering: Afternoon Tea in buffet vorm, voor grote groepen.

Artikel 2. Algemeen
2.1. Deze voorwaarden gelden voor iedere opdracht, offerte en overeenkomst tussen Lady Jane Maastricht en een opdrachtgever waarop Lady Jane Maastricht deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2.2.Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
2.3.Eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever maken geen deel uit van de overeenkomst.

Artikel 3. Offerte/overeenkomst/opdrachtbevestiging
3.1.De door Lady Jane Maastricht gemaakte offertes zijn vrijblijvend en gedurende 14 dagen geldig tenzij Lady Jane Maastricht anders aangeeft of het offertetermijn heeft verlengd. De offerte komt tot stand door schriftelijke akkoord van de opdrachtgever.
3.2.Eventuele aantekeningen en reacties van opdrachtgever op de offerte van Lady Jane Maastricht maken geen deel uit van de overeenkomst.

Artikel 4. Prijzen
4.1. Alle genoemde of geschreven prijzen van Lady Jane Maastricht zijn in Euro’s en inclusief btw tenzij anders vermeld op de offerte en/of factuur.
4.2. Lady Jane Maastricht behoudt zich het recht voor om, indien zich tussen het tijdstip van de offerte en het moment van uitvoering van een overeenkomst prijsverhogingen mochten voordoen, deze aan opdrachtgever in rekening te brengen.
4.3. Lady Jane Maastricht zal ter bevestiging van de opdracht een aanbetaling vragen van EUR 10,00 per persoon. De opdracht staat vast na het voldaan van de aanbetaling door de opdrachtgever.
4.4 Lady Jane Maastricht kan opdrachtgever vóór de uitvoering van de opdracht een deel van de prijs (tot 70%) als voorschot factureren ter dekking van inkoopkosten en ter verzekering van de eindbetaling.
4.5. Opdrachtgever dient het volledige bedrag van de opdracht het moment van levering betaald te hebben per Tikkie of overboeking tenzij anders overeengekomen tussen opdrachtgever en Lady Jane Maastricht. Indien betaling niet geschiedt op het moment van levering, behoudt Lady Jane Maastricht zich het recht om de levering te stoppen.
4.6. Indien betaling niet geschiedt en opdrachtgever hierin in gebreke blijft, behoudt Lady Jane Maastricht zich het recht een incassobureau in te schakelen. Eventueel te maken incassokosten komen volledig voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 5. Wijzigen/annuleren door opdrachtgever
5.1. Opdrachtgever kan de Afternoon Tea opdracht kosteloos annuleren en/of wijzigen tot 48 uur voor levering, tenzij anders overeengekomen tussen Lady Jane Maastricht en opdrachtgever.
5.2 Opdrachtgever kan de Event Catering opdracht kosteloos annuleren en/of wijzigen tot 2 weken voor levering, tenzij anders overeengekomen tussen Lady Jane Maastricht en opdrachtgever.
5.3. Lady Jane Maastricht zal 100% van de eindfactuur in rekening brengen wanneer opdrachtgever de opdracht annuleert of wijzigt en niet voldoet aan de gestelde annuleringstermijn.
5.4. Annulering kan uitsluitend schriftelijk (per e-mail or WhatsApp) gebeuren, bij voorkeur voorafgaand door zo spoedig mogelijk telefonische melding van de annulering.

Artikel 6. Wijzigen/annuleren door Lady Jane Maastricht
6.1. In geval van overmacht heeft Lady Jane Maastricht het recht, na kennisgeving aan de opdrachtgever, haar verplichtingen tot uitvoering van de overeenkomst, voor zover niet uitgevoerd, geheel of gedeeltelijk te annuleren zonder dat daartoe rechterlijk tussenkomst vereist zal zijn.
6.2. Lady Jane Maastricht is vanwege overmacht niet aansprakelijk als zij door omstandigheden of gebeurtenissen buiten haar invloed niet aan de overeenkomst kan voldoen.
6.3. Lady Jane Maastricht behoudt zich het recht voor opdrachten waarvan de inhoud in strijd is met enige wettelijke of ander van overheidswege gegeven bepaling, te weigeren of te beëindigen, ook indien de opdracht reeds is bevestigd dan wel met de uitvoering van de opdracht is begonnen. Lady Jane Maastricht heeft ten allen tijde het recht opdrachten waarvan de inhoud naar haar oordeel in strijd is met de goede naam of met de belangen van Lady Jane Maastricht te weigeren of de opdracht, waarvan de uitvoering al was begonnen onmiddellijk te beëindigen, voor zover dit zich op een later tijdstip manifesteert. Lady Jane Maastricht heeft het recht in geval van toepasselijkheid van bovenstaande op volledige vergoeding van reeds door de voorbereiding en uitvoering van de order en/of opdracht gemaakte kosten en is dan evenmin aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit het niet uitvoeren voortijdig beëindigen van de order en/of opdracht.

Artikel 7. Aansprakelijkheid
7.1.Lady Jane Maastricht zal toezien op de voedselveiligheid door gebruik te maken van het HACCP systeem en zich houden aan de daaruit voortvloeiende werkwijzen en procedures. Lady Jane Maastricht is tot het moment van levering hiervoor verantwoordelijk. Na aflevering van de Afternoon Tea is de opdrachtgever verantwoordelijk voor een juiste omgang hiermee.
7.2.De Afternoon Tea van Lady Jane Maastricht worden altijd vers bereid en dienen op de dag van levering geconsumeerd te worden tenzij anders overeengekomen. Lady Jane Maastricht is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor (de gevolgen van) etenswaar dat op een later tijdstip wordt genuttigd.
7.3.Lady Jane Maastricht kan enkel rekening houden met voedselallergieën, intoleranties of uitzonderingen die vooraf kenbaar gemaakt zijn door de opdrachtgever en dienen door beiden partijen schriftelijk bevestigd te zijn. Indien bij aflevering blijkt dat er onverhoopt toch een persoon met voedselallergieën, intoleranties of uitzonderingen aanwezig is, ligt de verantwoordelijk bij de opdrachtgever om de Afternoon Tea dan wel/niet te nuttigen.
7.4.Lady Jane Maastricht is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van de opschorting van haar werkzaamheden of de opzegging van de overeenkomst wegens te late betaling door opdrachtgever.
7.5.Lady Jane Maastricht is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen die voortvloeien uit foutieve inlichtingen van opdrachtgever omtrent aantallen en andere relevante omstandigheden voor of tijdens de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 8. Aansprakelijkheid en verplichtingen opdrachtgever
8.1. De door Lady Jane Maastricht geleverde Afternoon Tea en andere ter beschikking gestelde zaken geschikt voor hergebruik etageres, servies, bestek, etc blijven eigendom van Lady Jane Maastricht en worden na de opdracht geretourneerd.
8.2.Opdrachtgever zal de etegares, servies, bestek en andere ter beschikking gestelde zaken voor hergebruik met zorg behandelen.
8.3. Wanneer opdrachtgever schade maakt aan de door Lady Jane Maastricht ter beschikking gestelde zaken zoals etageres, servies, bestek, etc, behoudt Lady Jane Maastricht het recht om de schade te facturen naar rato.

 Artikel 9. Klachten
9.1. Lady Jane Maastricht zal de uitvoering van de opdracht controleren tot het moment van levering bij opdrachtgever. De voedselveiligheid wordt hierbij gewaarborgd volgens de HACCP.
9.2.Opdrachtgever zal een zichtbare klacht binnen 1 uur na constatering aan Lady Jane Maastricht melden.
9.3.Opdrachtgever zal een niet zichtbare klacht binnen 24 uur na constatering aan Lady Jane Maastricht melden.  
9.4. Opdrachtgever zal een klacht over een factuur binnen 5 dagen na de factuurdatum schriftelijk aan Lady Jane Maastricht melden.
9.5. Lady Jane Maastricht zal ernaar streven om een klacht zo spoedig mogelijk te beoordelen, adequaat af te wikkelen en, indien deze terecht is, zo nodig/mogelijk in overleg met opdrachtgever op te lossen.
9.6. Een klacht van opdrachtgever geeft geen recht om de overeenkomst op te zeggen of betaling (gedeeltelijk) na te laten of uit te stellen.
9.7.Een klacht na de klachttermijn kan niet leiden creditering/restitutie. Dit geldt ook indien Lady Jane Maastricht niet in staat wordt gesteld om een klacht zo spoedig mogelijk te beoordelen of op te lossen.
9.8.Lady Jane Maastricht kan nooit voor een hoger bedrag aansprakelijk worden gesteld dan het totaal bedrag overeengekomen. daarvan aan de andere partij schriftelijke mededeling doet.

 Artikel 10. Einde overeenkomst
10.1.Iedere overeenkomst is eenmalig tenzij anders overeengekomen en eindigt van rechtswege zodra de uitvoering van de opdracht heeft plaatsgevonden en de werkzaamheden zijn betaald.

Artikel 11. Overig
11.1.Op de door Lady Jane Maastricht aangegane overeenkomsten en de uitvoering daarvan is het Nederlandse recht van toepassing.
11.2. Alle geschillen worden berecht door de bevoegde rechter te Maastricht.
11.3. Geschillen worden geacht te bestaan op het moment dat één van de partijen daarvan aan de andere partij schriftelijke mededeling doet.

Scroll naar boven